6 miesięcy na zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS-u

Klienci często po jakimś czasie po sporządzeniu aktu notarialnego, którego przedmiotem było albo zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo zmiana jej treści, zadają pytania: „Ile jest czasu na zgłoszenie spółki do KRS-u ?” albo „Ile jest czasu na zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS-u ?”

Na powyżej zadane pytania odpowiadają przepisy kodeksu spółek handlowych – art. 169 § 1 w zw. z art. 256 § 3:

Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.” „Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169 i art. 172.”

Powyższe uregulowanie stanowi wyjątek od ogólnego rozwiązania przyjętego w art. 22 ustawy o KRS wyznaczającego 7 dniowy termin na złożenie wniosku o wpis. Prymat ww. przepisów kodeksu spółek handlowych nad ww. przepisem ustawy o KRS potwierdził Sąd Najwyższy Postanowieniem z dnia 2 października 2008 r. II CSK 186/08.

Zatem jeżeli zmiana umowy spółki nie została zgłoszona do rejestru w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały (albo późniejszego jej wejścia w życie) albo jeżeli postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu stało się prawomocne, uchwała zmieniająca wygasa bezskutecznie.

Tezę tą potwierdził niedawno Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 29 kwietnia 2022 r. III CZP 75/22, kiedy na pytanie:

„Czy odpowiednie stosowanie przepisu art. 169 ksh na podstawie odesłania w art. 256 § 3 ksh skutkuje bezskutecznością każdej zmiany umowy spółki niezależnie od jej przedmiotu, jeśli nie zostanie zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od podjęcia ?

odpowiedział:

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych (art. 256 § 3 w zw. z art. 169 § 1 k.s.h.).

Upływ terminu powodujący bezskuteczność uchwały, ale też i upływ terminu wobec braku złożenia wniosku o rejestrację spółki powoduje konieczność powtórnego przeprowadzenia wszystkich czynności notarialnych. Związane jest z tym ponowne poniesienie kosztów, przy czym art. 11 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stwarza możliwość ubiegania się o zwrot pobranego przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli:
– spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym;
– podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców.

Na koniec warto zaznaczyć, co zostało szczegółowo opisane w poprzednim wpisie https://notariuszpanska.pl/jak-zlozyc-wniosek-do-krs-u/ , że złożenie przez notariusza elektronicznego dokumentu do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności