AKTUALNOŚCI

Jak złożyć wniosek do KRS-u

Od połowy 2021 roku wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Służy temu platforma znajdująca się na stronie internetowej https://prs.ms.gov.pl/.
Po przez stronę internetową https://prs.ms.gov.pl/ składa się wszystkie wnioski, które składało się uprzednio na formularzach papierowych tj. o wpis, zmianę czy wykreślenie danych. Należy pamiętać jednak, że aby złożyć wniosek, wymagane jest założenie konta z wykorzystaniem usług profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. ...

Depozyt notarialny – dokumenty i pieniądze na przechowaniu u rejenta

Depozyt spełnia jeden zasadniczy cel, zabezpiecza w większym stopniu interesy stron. Notariusz, na podstawie art. 106, 107 i 108 ustawy Prawo o notariacie, został umocowany do przyjmowania na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumentów, informatycznych nośników danych, papierów wartościowych i pieniędzy. Notariusz z każdego przyjęcia na przechowanie depozytu spisuje protokół. ...

Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów

Testatorzy, sporządzając testament, zwykle informują o jego istnieniu osoby najbliższe. Ułatwia to po ich śmierci przeprowadzenie postępowania spadkowego, a mianowicie pozwala uniknąć pomyłki w ustaleniu, co stanowi podstawę dziedziczenia: testament czy ustawa. Nierzadko jednak zdarza się, że osoby spisujące testament zachowują tą wiedzę wyłącznie dla siebie. W celu zapobieżeniu sytuacji, w których spadkobiercy nie posiadają informacji o testamencie / testamentach sporządzonych przez spadkodawców, utworzony został Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) ...

Protokół notarialny jako materiał dowodowy

Notariusz spisuje również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń czy potwierdzenia istnienia rzeczy. Wspomniane protokoły nie mają z reguły swojej podstawy prawnej. Sporządzane są one celu wywołania dla osoby zainteresowanej istotnych dla niej skutków prawnych. Protokół, tak jak akt notarialny, spisuje się w obecności choć jednej osoby, której notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość ...

Notarialne postępowanie spadkowe przy udziale jednej osoby

Nie tylko sądy (poprzez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku), ale i notariusze mogą potwierdzać prawa spadkobierców do spadku. Notariuszom została nadana kompetencja przeprowadzania postępowań spadkowych o nieskomplikowanym stanie faktycznym, a przede wszystkim postępowań bezspornych, przy których spadkobiercy są zgodni tj. oczekują tego samego rezultatu. Od 2015 roku notariusz może przeprowadzić postępowanie spadkowe przy udziale choćby jednej osoby. ...

Elektroniczne poświadczenie dokumentu przez notariusza

Notariusz poświadczać może elektronicznie każdego rodzaju dokumenty. Mogą być to dokumenty papierowe, ale również dokumenty utrwalone na innych trwałych nośnikach danych. Głównymi formatami w jakich sporządza się poświadczenia elektronicznie są PDF i XML. ...

Rozdzielność majątkowa – dla kogo i jakie wywiera skutki ?

Ustrój rozdzielności majątkowej, w przeciwieństwie do ustroju ustawowego, kreuje jedynie dwie masy majątkowe: majątek odrębny żony i majątek odrębny męża. Brak jest tutaj majątku wspólnego. Rozdzielność majątkowa powstać może w wyniku umowy zawartej przed notariuszem, jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Umowa majątkowa może być w każdej chwili zmieniona albo rozwiązana. ...

Jak spisać testament ?

Testament jest jedną z najważniejszych czynności prawnych dokonywanych za życia, pomimo tego, że jego skutki mają miejsce po naszej śmierci. Testament ma ogromny wpływ na stosunki rodzinne i z tego powodu tak ważne jest, aby został on przez nas sporządzony prawidłowo. Wpis ten w głównej mierze odnosi się do testamentu własnoręcznego oraz testamentu notarialnego, czyli takich testamentów, które sporządzić może w zasadzie każda osoba dorosła. ...

Przyjęcie lub odrzuceniu spadku przez małoletniego

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost albo oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, wobec czego do jej dokonania potrzebna jest zgoda sądu. Rodzice powinni złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia w którym dowiedzieli się o tytule powołania swego dziecka do spadku. Termin 6 miesięcy jest terminem zawitym, to znaczy, że nie podlega on przywróceniu. Oświadczenie złożone po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. ...

Umowa o dożywocie a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Dożywotnie utrzymanie następuje w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Przedmiotem umowy o dożywocie nie może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. ...

Hipoteza art. 15 kodeksu spółek handlowych

W dniu 24 stycznia 2020 roku Sąd Najwyższy podjął w składzie 3 sędziów Uchwałę III CZP 52/19 nawiązującą do problematyki art. 15 kodeksu spółek handlowych. Artykuł ten zawarty w przepisach ogólnych kodeksu spółek handlowych ma duże znaczenie dla praktyki, a jego treść jest niestety nieprecyzyjna. ...

Odpowiedzialność małżonków przy zaciąganiu zobowiązań

Odpowiedzialność małżonków przy zaciąganiu zobowiązań Podstawowym ustrojem majątkowym małżeńskim obowiązującym w Polsce jest tzw. wspólność ustawowa. Powstaje ona z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą z kolei do majątku osobistego każdego z ...

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej a zapis windykacyjny

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej a zapis windykacyjny W polskim prawodawstwie źródłem powołania do spadku jest ustawa lub testament. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi przeważnie wówczas, gdy zmarły nie sporządził testamentu. Dziedziczenie ustawowe przebiega zgodnie z regułami określonymi w art. 931 – art. 940 kodeksu cywilnego. Wynika z nich w dużym skrócie, że do ...

Zachowek dla zstępnych

„Dalszy zstępny spadkodawcy nie jest uprawniony do zachowku po nim, jeśli – w razie dziedziczenia testamentowego – zstępny spadkodawcy złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku z ustawy.”
Tak brzmi sentencja Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2019 r. III CZP 23/19, ...

Poświadczenie podpisu przez notariusza

Poświadczenie podpisu przez notariusza Urzędowe poświadczenie podpisu jest jedną z przewidzianych w polskim prawodawstwie form czynności prawnych. Jest formą szczególną, obok urzędowego poświadczenia daty (tzw. daty pewnej) oraz najwyższej formy prawnej tj. aktu notarialnego. Innymi formami czynności prawnych występującymi w polskim porządku prawnym są formy: ustna, pisemna, dokumentowa czy elektroniczna. Co do zasady, jeżeli przepis ...

Kara umowna przy odstąpieniu od umowy

Kara umowna przy odstąpieniu od umowy Niedawno, bo 20 listopada tego roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął Uchwałę III CZP 3/19, dotyczącą możliwości zastrzegania kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym. Powyższa Uchwała została podjęta na gruncie Postanowienia ...

Opłata sądowa za wpis służebności przesyłu

Opłata sądowa za wpis służebności przesyłu W dniu jutrzejszym wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie opłaty sądowej za ustanowienie służebności przesyłu, za wpis umów zawartych z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym albo decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Umowy i decyzja o których mowa ...

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego Za nami połowa października, sejm i senat ze względu na wybory parlamentarne zawiesiły swoją pracę, w Sądzie Najwyższym nie zapadają orzeczenia mające istotne znaczenie dla notariatu, a notariusze czekają na istotne zmiany w prawie które wejdą w życie wraz z nadejściem nowego roku. Jest to więc czas pewnej stabilizacji i spokoju ...

Pierwsze zasiedlenie

Pierwsze zasiedlenie Z początkiem września częściowo weszła w życie kompleksowa zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wprowadziła ona m. in. ważną dla obrotu nieruchomościami zmianę terminu „pierwszego zasiedlenia”. Ważną z tego względu, że zakończyła niektóre spory interpretacyjne dotyczące możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt ...

Nowy wymiar zgromadzeń wspólników

Nowy wymiar zgromadzeń wspólników Ustawodawca co jakiś czas wprowadza zmiany Kodeksu spółek handlowych, starając się dostosować zapisy ustawy do zmieniającej się szybko rzeczywistości. Tym razem 3 września weszła w życie mała zmiana, aczkolwiek mogąca w przyszłości rzutować na procedurę odbywania zgromadzeń wspólników. Zmiana dotyczy możliwości uczestniczenia wspólników na zgromadzeniach wykorzystując środki komunikacji elektronicznej. Dodany do ...

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Przekształcenie użytkowania wieczystego Minęło już osiem miesięcy od czasu kiedy z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów („ustawa przekształceniowa”), prawo użytkowania wieczystego przekształciło się w prawo własności. Pomimo upływu czasu, niewielka ilość ...

Zmiana opłaty sądowej za wpisy w księdze wieczystej

Zmiana opłaty sądowej za wpisy w księdze wieczystej W dniu 6 sierpnia 2019 roku ogłoszona została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotem ustawy, poza zmianą Kodeksu postępowania cywilnego, jest w szczególności zmiana ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych ...

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności