CZYNNOŚCI

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W Kancelarii dokonacie Państwo czynności w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym rodzinnego i spadkowego oraz prawa handlowego, przy zachowaniu szczególnej dbałości o ochronę wszelkich przekazywanych nam informacji.

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego

Podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Sporządzanie poświadczeń

Spisywanie protokołów

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej oraz podejmowanie związanych z tym czynności

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Przy dokonywaniu czynności notarialnej osoba biorąca udział w czynności powinna legitymować się ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem lub kartą pobytu RP. Poniżej prezentujemy część dokumentów wymaganych do sporządzania najpowszechniejszych aktów notarialnych:

1) umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

tytuł nabycia, odpis księgi wieczystej, zaświadczenie potwierdzające brak osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym, świadectwo charakterystyki energetycznej,

2) umowa sprzedaży zabudowanej/niezabudowanej nieruchomości gruntowej:

tytuł nabycia, odpis księgi wieczystej, zaświadczenie potwierdzające brak osób zameldowanych w budynku mieszkalnym, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z kartoteki budynków, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie wydane na podstawie ustawy o lasach, zaświadczenie wydane na podstawie ustawy o rewitalizacji,

3) umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

tytuł nabycia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, ewentualnie odpis księgi wieczystej jeżeli została założona,

4) akty poświadczenia dziedziczenia:

odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego osób zainteresowanych, zaświadczenie o numerze PESEL lub dowód osobisty osoby zmarłej, ewentualnie testament osoby zmarłej,

5) oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1. k.p.c:

umowa najmu, dzierżawy, pożyczki lub inne dokumenty stanowiące podstawę stosunku zobowiązaniowego.

Ponadto

  • przy umowach dokumentujących zbycie nieruchomości strony mogą okazać zaświadczenia potwierdzające uregulowanie opłat eksploatacyjnych, podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
  • przy umowach dokumentujących zbycie nieruchomości, w przypadku gdy lokal lub budynek stanowił przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w którym prowadzona była działalność gospodarcza, strony mogą okazać zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłatami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaświadczenie potwierdzające niezaleganie w opłacaniu składek wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • przy darowiźnie notariusz może zarządać okazania odpisu skróconego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa w celu ustalenia stosunku pokrewieństwa stron
  • przy ustanowieniu hipoteki notariusz zarząda okazania umowy kredytowej oraz oświadczenia banku potwierdzającego udzielenie kredytu

 

Gdy przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia, zasiedzenia lub darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (od 2007 roku), notariusz uzależni dokonanie czynności od okazania pisemnej zgody naczelnika urzędu skarbowego albo od przedstawienia zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku od  spadków i darowizn lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności