Jak złożyć wniosek do KRS-u

Od 9 kwietnia 2018 roku Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane „Repozytorium”. Repozytorium prowadzone jest w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne tj. sporządzone w formacie „pdf”, wypisy i wyciągi z aktów notarialnych.

Notariusze, od wspomnianej daty, mają obowiązek niezwłocznego przesłania do Repozytorium sporządzonego aktu notarialnego. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie aktów notarialnych zawierających w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegających złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Są to głównie akty notarialne dokumentujące zawiązanie spółek prawa handlowego oraz protokoły zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zebrań wspólników.

Przesyłany przez notariusza wypis opatrywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z chwilą jego umieszczenia w Repozytorium notariusz otrzymuje zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a ponadto dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Otrzymane zawiadomienie notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu.

Należy zaznaczyć, że złożenie przez notariusza elektronicznego dokumentu do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek ten spoczywa na osobach działających w imieniu spółki. Notariusz nie składa wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

składanie wniosku

Opisana powyżej procedura stanowiła początek informatyzacji postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Dnia 1 lipca 2021 roku weszła w życie kolejna zmiana przepisów, która dopełniła zapoczątkowany proces.

1 lipca 2021 roku zniesiony został obowiązek składania „papierowych” wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz „papierowych” wypisów aktów notarialnych dokumentujących podstawę wpisu.

Od połowy 2021 roku wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Służy temu platforma znajdująca się na stronie internetowej https://prs.ms.gov.pl/

Poprzez stronę internetową https://prs.ms.gov.pl/ składa się wszystkie wnioski, które składało się uprzednio na formularzach papierowych tj. o wpis, zmianę czy wykreślenie danych. Należy pamiętać jednak, że aby złożyć wniosek, wymagane jest założenie konta z wykorzystaniem usług profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

załączniki do wniosku

Jeżeli poza samym wnioskiem należy do niego dołączyć akt notarialny, którego wypis został umieszczony uprzednio przez notariusza w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium. Po zarejestrowaniu wniosku akt notarialny jest automatycznie dołączany do wniosku. Oznacza to, że do składanego wniosku nie dołącza się skanu wypisu aktu notarialnego.

Do składanego wniosku, poza aktem notarialnym, dołączone mogą zostać inne dokumenty, stanowiące podstawę wpisu np. umowy sprzedaży udziałów czy uchwały objęte protokołem sporządzonym w zwykłej formie pisemnej.

Jeżeli dokumenty, o których mowa wyżej, zostały sporządzone oryginalnie w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:
1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo
2) elektroniczne kopie dokumentów, ale wówczas oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.

Powyższe reguluje art. 6944 kodeksu postępowania cywilnego. Wynika z tego, że jeśli dokumenty papierowe nie zostaną przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego we właściwej formie elektronicznej tj. poświadczone przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, to mogą być one przesłane w skanach, lecz wówczas należy je później przesłać w oryginałach do sądu.

Mając na uwadze konieczność dołączania do wniosków zdigitalizowanych dokumentów – warto pamiętać, że dokonując czynności spółkowych u notariusza, można przy okazji dokumenty papierowe przekształcić w formę elektroniczną. Więcej o elektronicznym poświadczaniu dokumentów mowa jest we wcześniejszym wpisie https://notariuszpanska.pl/elektroniczne-poswiadczenie-dokumentu/

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności