Opłata sądowa za wpis służebności przesyłu

W dniu jutrzejszym wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie opłaty sądowej za ustanowienie służebności przesyłu, za wpis umów zawartych z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym albo decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Umowy i decyzja o których mowa wyżej są szczegółowo opisane w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

W ślad za dodanym art. 43a do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

„1. Opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

2. Opłatę stałą w kwocie 30 zł pobiera się od wniosku o wpis, o którym mowa w art. 30 ust. 5a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062, z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1815), oraz wniosku o wpis, o którym mowa w art. 33 ust. 3a tej ustawy.”

Zmiana ta niewątpliwie stanowi ukłon ustawodawcy w kierunku przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wprowadzenie w ust. 1. art. 43a opłaty sądowej w wysokości 40 zł od wniosku o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jest odstępstwem od zasady określonej w art. 42, mówiącej że za wpisy ograniczonych praw rzeczowych opłata sądowa wynosi 200 zł.

Służebność przesyłu jest szczególnym rodzajem służebności. Zgodnie z kodeksem cywilnym służebność przesyłu jest obciążeniem nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Zmiana opłaty sądowej nie dotyczy każdej służebności przesyłu, lecz jedynie służebności przesyłu ustanowionej na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Zgodnie z ust 2. art. 43a ustawodawca ustanowił opłatę w wysokości 30 zł za wpis w księdze wieczystej umów zawartych z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym albo decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dyspozycją wymienionego przepisu objęte są trzy rodzaje umów oraz dwa rodzaje decyzji:

1) po pierwsze umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, określająca warunki dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu styku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku – art. 30 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

2) po drugie umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a właścicielem kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego o udostępnienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu takiego przyłącza, instalacji, całości lub częsci kabla, w tym w szczególności włókna światłowodowego, jeżeli doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego, wykonanie instalacji telekomunikacyjnej budynku, doprowadzenie kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub umieszczenie takiego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe – art. 30 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

3) po trzecie umowa pomiędzy właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, niebędącym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, a operatorem, podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne lub jednostką samorządu terytorialnego wykonującym działalność w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w zakresie umożliwienia umieszczenia na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomości, w szczególności instalowania urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzania linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, w szczególności nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości – art. 33 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

4) po czwarte ostateczne decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie objętym punktem 1) powyżej,

5) po piąte ostateczne decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie objętym punktem 2) powyżej.

Przed opisywaną zmianą przepisów również istniała możliwość wpisu praw wynikających na podstawie ww. umów oraz decyzji. Zezwala na to do chwili obecnej art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, którego wyliczenie ma charakter otwarty. Jednak opłata za wpis takiego prawa wynosiła na podstawie art. 43 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 150 zł.

Jak spisać testament ?

Testament jest jedną z najważniejszych czynności prawnych dokonywanych za życia, pomimo tego, że jego skutki mają miejsce po naszej śmierci. Testament ma ogromny wpływ na stosunki rodzinne i z tego powodu tak ważne jest, aby został on przez nas sporządzony prawidłowo. Wpis ten w głównej mierze odnosi się do testamentu własnoręcznego oraz testamentu notarialnego, czyli takich testamentów, które sporządzić może w zasadzie każda osoba dorosła. ...

Przyjęcie lub odrzuceniu spadku przez małoletniego

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost albo oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, wobec czego do jej dokonania potrzebna jest zgoda sądu. Rodzice powinni złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia w którym dowiedzieli się o tytule powołania swego dziecka do spadku. Termin 6 miesięcy jest terminem zawitym, to znaczy, że nie podlega on przywróceniu. Oświadczenie złożone po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. ...

Umowa o dożywocie a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Dożywotnie utrzymanie następuje w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Przedmiotem umowy o dożywocie nie może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. ...

Hipoteza art. 15 kodeksu spółek handlowych

W dniu 24 stycznia 2020 roku Sąd Najwyższy podjął w składzie 3 sędziów Uchwałę III CZP 52/19 nawiązującą do problematyki art. 15 kodeksu spółek handlowych. Artykuł ten zawarty w przepisach ogólnych kodeksu spółek handlowych ma duże znaczenie dla praktyki, a jego treść jest niestety nieprecyzyjna. ...

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności