Przekształcenie użytkowania wieczystego

Minęło już osiem miesięcy od czasu kiedy z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów („ustawa przekształceniowa”), prawo użytkowania wieczystego przekształciło się w prawo własności. Pomimo upływu czasu, niewielka ilość klientów wie jak uzyskać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie oraz jak złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej.

Gwoli przypomnienia, przekształceniu uległy jedynie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe. Zgodnie z art 1. ust. 2. ustawy przekształceniowej, za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: 1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub 2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub 3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

Zaświadczenie wydaje organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. W Warszawie zaświadczenia takie, zarówno w przypadku gruntów stanowiących uprzednio własność Skarbu Państwa jak i Miasta Stołecznego Warszawy, wydawane są przez Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonywał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego lub Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaświadczenia wydawane są przez dyrektorów oddziałów terenowych KOWR, dyrektorów regionalnych AMW lub dyrektora ZZM MSWiA.

Wnioski o wydanie zaświadczeń składa się albo we właściwych ze względu na położenie nieruchomości urzędach dzielnicy – w przypadku gruntów stanowiących uprzednio własność m. st. Warszawy albo w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Prostej nr 69 – w przypadku gruntów stanowiących uprzednio własność Skarbu Państwa.

Zaświadczenia wydawane są z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Ponadto zaświadczenia wydawane są na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jak praktyka pokazuje, terminy wydawania zaświadczeń nie są niestety dotrzymywane.

Zaświadczenie zawiera oznaczenie nieruchomości, potwierdzenie faktu przekształcenia oraz informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie jej wnoszenia. Zaświadczenia doręczane są dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. W przypadku zbycia nieruchomości, zaświadczenia są doręczane na adres nabywcy nieruchomości wskazany w akcie notarialnym, którego wypis notariusz powinien wysyłać właściwemu organowi. Notariusz wysyła wypis jedynie w przypadku, gdy organ nie wydał jeszcze zaświadczenia.

Obecnie w wielu księgach wieczystych ujawnione są już wpisy dotyczące przekształcenia. Są to wpisy które znajdują się w działach II o „przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r.” oraz w działach III o „wpis roszczenia o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność”. Za ujawnienie powyższych wpisów nie pobiera się opłat, gdyż są one dokonywane z urzędu.

Jak zostało wcześniej wspomniane, z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W przypadku, gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji. W przypadku ustanowienia lub przeniesienia użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która zgodnie z postanowieniami umowy obowiązywałaby od dnia 1 stycznia 2019 r.

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby 20 – tj. ilości lat za którą winna być pobierana opłata.

Organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty: 1) po uwzględnieniu bonifikaty, albo bonifikaty określonej w zarządzeniu wojewody, 2) w przypadku udzielenia bonifikaty określonej w uchwale właściwej rady albo sejmiku  – w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia chęci zapłaty jednorazowej. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji.

Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości występuje do właściwego organu w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. Właściwy organ może wydać to zaświadczenie z urzędu.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które stanowi podstawę wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie roszczenia sąd wieczystoksięgowy pobiera opłatę stałą w wysokości: 1) 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej; 2) 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Jeżeli przed wydaniem przez właściwy organ zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty lub opłaty jednorazowej, o czym właściwy organ zawiadamia dotychczasowego użytkownika wieczystego. W przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, właściwy organ dokonuje, z urzędu, zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania zaświadczenia lub zaświadczenia.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia,

ALE:

Właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bonifikaty. W przypadku chęci wniesienia opłaty jednorazowej bonifikata taka:

w przypadku gruntów stanowiących uprzednio własność m. st. Warszawy stanowi 98 % zgodnie z uchwałą nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

w przypadku gruntów stanowiących uprzednio własność Skarbu Państwa stanowi 98 % zgodnie z zarządzeniem nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Uchwałą nr VIII/161/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. Rada m.st. Warszawy zmieniła ww. uchwałę rozszerzając jej zakres przedmiotowy o bonifikaty obejmujące także opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, które podlegają przekształceniu, tj. garaże w budynkach mieszkalnych, wielolokalowych – hale garażowe będące odrębnymi lokalami z miejscami postojowymi, garaże stanowiące lokale przynależne do lokali mieszkalnych.

Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty z wykorzystaniem 98% bonifikaty i faktycznym jej uiszczeniu.

Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia. W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.

Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty.

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności