Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów

Testatorzy, sporządzając testament, zwykle informują o jego istnieniu osoby najbliższe. Ułatwia to po ich śmierci przeprowadzenie postępowania spadkowego, a mianowicie pozwala uniknąć pomyłki w ustaleniu, co stanowi podstawę dziedziczenia: testament czy ustawa. Nierzadko jednak zdarza się, że osoby spisujące testament zachowują tą wiedzę wyłącznie dla siebie. W celu zapobieżeniu sytuacji, w których spadkobiercy nie posiadają informacji o testamencie / testamentach sporządzonych przez spadkodawców, utworzony został Notarialny Rejestr Testamentów (NORT).

Notarialny Rejestr Testamentów działa od blisko 10 lat tj. od 5 października 2011 roku. Powstał on na podstawie uchwały Krajowej Rady Notarialnej, zgodnie z zasadami przyjętymi w Konwencji z Bazylei o stworzeniu systemu rejestracji testamentów z 1972 roku. Tak jak wyżej wspomniałem, celem prowadzenia Notarialnego Rejestru Testamentów jest zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie po śmierci spadkodawcy nieujawniony lub będzie odnaleziony z opóźnieniem.

Kiedy i jaki testament możemy zarejestrować ?

W Notarialnym Rejestrze Testamentów może zostać zarejestrowany zarówno testament sporządzony przed notariuszem jak i testament sporządzony własnoręcznie. Rejestracji dokonuje notariusz na wyraźny wniosek testatora zawarty w sporządzanym przed nim testamencie lub na wniosek zawarty w odrębnym protokole, jeśli testament został spisany wcześniej. Powyższe oznacza, że testament może zostać zarejestrowany w dowolnej chwili za życia testatora. W celu dokonania rejestracji, testator obowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie w systemie teleinformatycznym danych osobowych, których administratorem jest Krajowa Rada Notarialna z siedzibą w Warszawie.

Jakie informacje zawiera wpis w NORT ?

NORT nie zawiera żadnych informacji o treści testamentu, zwłaszcza danych osobowych spadkobierców. W rejestrze ujawnia się jedynie fakt sporządzenia testamentu tj. dzień, miejsce, ponadto osobę testatora oraz ewentualnie dane notariusza i aktu notarialnego, w przypadku rejestracji testamentu w formie aktu.

Jaki jest koszt rejestracji testamentu ?

Zarejestrowanie testamentu w NORT jest dla testatora dobrowolne i bezpłatne. Notariusz pobiera wynagrodzenie za testament, w którym znajduje się wniosek o rejestrację, a w przypadku gdy wniosek składany jest osobno, za protokół dokumentujący złożenie wniosku.

Czy wpis w NORT może zostać zmieniony lub usunięty ?

Każdy wpis w NORT może zostać sprostowany i wykreślony. Powyższe działania wymagają stosownego wniosku testatora. NORT może zawierać nieograniczoną ilość testamentów jednej osoby, co oznacza, że w przypadku gdy testator sporządza drugi lub kolejny testament, nie musi składać wniosku o wyrejestrowanie testamentów sporządzonych wcześniej.

Kto ma dostęp do wpisów znajdujących się w NORT ?

Informacja o zarejestrowaniu testamentu może być dla osób trzecich ujawniona dopiero po śmierci spadkodawcy, a informację tę może uzyskać każdy, bez konieczności podania przyczyny poszukiwania testamentu osoby zmarłej, posługując odpisem skróconym lub zupełnym aktu zgonu. Poszukiwanie testamentu może odbyć się w każdej kancelarii notarialnej. Notariusz z przeprowadzonej czynności sporządza protokół. Wskazaną praktyką notarialną jest rozpoczynanie każdej procedury poświadczenia dziedziczenia od sporządzenia protokołu poszukiwania testamentu w NORT.

Po dokonaniu jakiejkolwiek czynności w NORT notariusz otrzymuje potwierdzenie z systemu. Może to być potwierdzenie zarejestrowania testamentu, potwierdzenie sprostowania lub wykreślenia testamentu, potwierdzenie udzielenia informacji z NORT w przypadku poszukiwania testamentu. Potwierdzenie to wydawane jest zainteresowanemu.

Funkcjonujący w Polsce Notarialny Rejestr Testamentów jest częścią europejskiej sieci wymiany informacji o testamentach działającej pod nazwą Stowarzyszenie Sieci Rejestrów Testamentów (ARERT), w ramach której współpracują notariaty następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Grecji, Holandii, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Zapytania dotyczące testamentu zarejestrowanego w NORT można więc kierować także za pośrednictwem notariuszy urzędujących w wyżej wymienionych krajach.

Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów

Testatorzy, sporządzając testament, zwykle informują o jego istnieniu osoby najbliższe. Ułatwia to po ich śmierci przeprowadzenie postępowania spadkowego, a mianowicie pozwala uniknąć pomyłki w ustaleniu, co stanowi podstawę dziedziczenia: testament czy ustawa. Nierzadko jednak zdarza się, że osoby spisujące testament zachowują tą wiedzę wyłącznie dla siebie. W celu zapobieżeniu sytuacji, w których spadkobiercy nie posiadają informacji o testamencie / testamentach sporządzonych przez spadkodawców, utworzony został Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) ...

Protokół notarialny jako materiał dowodowy

Notariusz spisuje również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń czy potwierdzenia istnienia rzeczy. Wspomniane protokoły nie mają z reguły swojej podstawy prawnej. Sporządzane są one celu wywołania dla osoby zainteresowanej istotnych dla niej skutków prawnych. Protokół, tak jak akt notarialny, spisuje się w obecności choć jednej osoby, której notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość ...

Notarialne postępowanie spadkowe przy udziale jednej osoby

Nie tylko sądy (poprzez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku), ale i notariusze mogą potwierdzać prawa spadkobierców do spadku. Notariuszom została nadana kompetencja przeprowadzania postępowań spadkowych o nieskomplikowanym stanie faktycznym, a przede wszystkim postępowań bezspornych, przy których spadkobiercy są zgodni tj. oczekują tego samego rezultatu. Od 2015 roku notariusz może przeprowadzić postępowanie spadkowe przy udziale choćby jednej osoby. ...

Elektroniczne poświadczenie dokumentu przez notariusza

Notariusz poświadczać może elektronicznie każdego rodzaju dokumenty. Mogą być to dokumenty papierowe, ale również dokumenty utrwalone na innych trwałych nośnikach danych. Głównymi formatami w jakich sporządza się poświadczenia elektronicznie są PDF i XML. ...

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności