Zmiana opłaty sądowej za wpisy w księdze wieczystej

W dniu 6 sierpnia 2019 roku ogłoszona została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotem ustawy, poza zmianą Kodeksu postępowania cywilnego, jest w szczególności zmiana ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Większość zmian przewidzianych ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia tj. w dniu 7 listopada 2019 roku, natomiast część zmian dotycząca ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych weszła w życie wcześniej tj. z dniem 21 sierpnia 2019 roku.

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczy w szczególności zmiany art. 44 ust. 1. umieszczonego w tytule 2, w dziale 4, w rozdziale 3 „Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych”. Oznacza to, że polski ustawodawca pierwszy raz od momentu obowiązywania ustawy, zdecydował się na jej zmianę w zakresie opłat stałych dotyczących postępowania wieczystoksięgowego.

Na mocy nowelizacji opłata stała od wniosków wskazanych w art. 44 ust. 1. pkt 1-6 wynosi 100 zł, a nie jak dotychczas 60 zł.

Wnioskami tymi są wnioski o:

1) założenie księgi wieczystej;
2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
3) odłączenie nieruchomości lub jej części;
4) sprostowanie działu I-O;
5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

Dyspozycją pkt 6) powyżej objęte są przykładowo wnioski o wpis: informacji o ogłoszeniu upadłości, ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji, zmiany nazwiska lub nazwy osoby prawnej, zmiany wierzyciela hipotecznego, pierwszeństwa hipoteki, administratora hipoteki, zmiany zabezpieczonej wierzytelności.

Powołana zmiana opłaty powoduje, że notariusz dokonując czynności notarialnej, z którą związane będzie złożenie wniosku wieczystoksięgowego o którym mowa w art. 44 ust. 1. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, uprawniony będzie do pobrania wyższej opłaty sądowej niż miało to miejsce do tej pory.

Depozyt notarialny – dokumenty i pieniądze na przechowaniu u rejenta

Depozyt spełnia jeden zasadniczy cel, zabezpiecza w większym stopniu interesy stron. Notariusz, na podstawie art. 106, 107 i 108 ustawy Prawo o notariacie, został umocowany do przyjmowania na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumentów, informatycznych nośników danych, papierów wartościowych i pieniędzy. Notariusz z każdego przyjęcia na przechowanie depozytu spisuje protokół. ...

Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów

Testatorzy, sporządzając testament, zwykle informują o jego istnieniu osoby najbliższe. Ułatwia to po ich śmierci przeprowadzenie postępowania spadkowego, a mianowicie pozwala uniknąć pomyłki w ustaleniu, co stanowi podstawę dziedziczenia: testament czy ustawa. Nierzadko jednak zdarza się, że osoby spisujące testament zachowują tą wiedzę wyłącznie dla siebie. W celu zapobieżeniu sytuacji, w których spadkobiercy nie posiadają informacji o testamencie / testamentach sporządzonych przez spadkodawców, utworzony został Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) ...

Protokół notarialny jako materiał dowodowy

Notariusz spisuje również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń czy potwierdzenia istnienia rzeczy. Wspomniane protokoły nie mają z reguły swojej podstawy prawnej. Sporządzane są one celu wywołania dla osoby zainteresowanej istotnych dla niej skutków prawnych. Protokół, tak jak akt notarialny, spisuje się w obecności choć jednej osoby, której notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość ...

Notarialne postępowanie spadkowe przy udziale jednej osoby

Nie tylko sądy (poprzez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku), ale i notariusze mogą potwierdzać prawa spadkobierców do spadku. Notariuszom została nadana kompetencja przeprowadzania postępowań spadkowych o nieskomplikowanym stanie faktycznym, a przede wszystkim postępowań bezspornych, przy których spadkobiercy są zgodni tj. oczekują tego samego rezultatu. Od 2015 roku notariusz może przeprowadzić postępowanie spadkowe przy udziale choćby jednej osoby. ...

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności