Zmiana opłaty sądowej za wpisy w księdze wieczystej

W dniu 6 sierpnia 2019 roku ogłoszona została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotem ustawy, poza zmianą Kodeksu postępowania cywilnego, jest w szczególności zmiana ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Większość zmian przewidzianych ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia tj. w dniu 7 listopada 2019 roku, natomiast część zmian dotycząca ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych weszła w życie wcześniej tj. z dniem 21 sierpnia 2019 roku.

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczy w szczególności zmiany art. 44 ust. 1. umieszczonego w tytule 2, w dziale 4, w rozdziale 3 „Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych”. Oznacza to, że polski ustawodawca pierwszy raz od momentu obowiązywania ustawy, zdecydował się na jej zmianę w zakresie opłat stałych dotyczących postępowania wieczystoksięgowego.

Na mocy nowelizacji opłata stała od wniosków wskazanych w art. 44 ust. 1. pkt 1-6 wynosi 100 zł, a nie jak dotychczas 60 zł.

Wnioskami tymi są wnioski o:

1) założenie księgi wieczystej;
2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
3) odłączenie nieruchomości lub jej części;
4) sprostowanie działu I-O;
5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

Dyspozycją pkt 6) powyżej objęte są przykładowo wnioski o wpis: informacji o ogłoszeniu upadłości, ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji, zmiany nazwiska lub nazwy osoby prawnej, zmiany wierzyciela hipotecznego, pierwszeństwa hipoteki, administratora hipoteki, zmiany zabezpieczonej wierzytelności.

Powołana zmiana opłaty powoduje, że notariusz dokonując czynności notarialnej, z którą związane będzie złożenie wniosku wieczystoksięgowego o którym mowa w art. 44 ust. 1. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, uprawniony będzie do pobrania wyższej opłaty sądowej niż miało to miejsce do tej pory.

Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów

Testatorzy, sporządzając testament, zwykle informują o jego istnieniu osoby najbliższe. Ułatwia to po ich śmierci przeprowadzenie postępowania spadkowego, a mianowicie pozwala uniknąć pomyłki w ustaleniu, co stanowi podstawę dziedziczenia: testament czy ustawa. Nierzadko jednak zdarza się, że osoby spisujące testament zachowują tą wiedzę wyłącznie dla siebie. W celu zapobieżeniu sytuacji, w których spadkobiercy nie posiadają informacji o testamencie / testamentach sporządzonych przez spadkodawców, utworzony został Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) ...

Protokół notarialny jako materiał dowodowy

Notariusz spisuje również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń czy potwierdzenia istnienia rzeczy. Wspomniane protokoły nie mają z reguły swojej podstawy prawnej. Sporządzane są one celu wywołania dla osoby zainteresowanej istotnych dla niej skutków prawnych. Protokół, tak jak akt notarialny, spisuje się w obecności choć jednej osoby, której notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość ...

Notarialne postępowanie spadkowe przy udziale jednej osoby

Nie tylko sądy (poprzez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku), ale i notariusze mogą potwierdzać prawa spadkobierców do spadku. Notariuszom została nadana kompetencja przeprowadzania postępowań spadkowych o nieskomplikowanym stanie faktycznym, a przede wszystkim postępowań bezspornych, przy których spadkobiercy są zgodni tj. oczekują tego samego rezultatu. Od 2015 roku notariusz może przeprowadzić postępowanie spadkowe przy udziale choćby jednej osoby. ...

Elektroniczne poświadczenie dokumentu przez notariusza

Notariusz poświadczać może elektronicznie każdego rodzaju dokumenty. Mogą być to dokumenty papierowe, ale również dokumenty utrwalone na innych trwałych nośnikach danych. Głównymi formatami w jakich sporządza się poświadczenia elektronicznie są PDF i XML. ...

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności