Zmiana opłaty sądowej za wpisy w księdze wieczystej

W dniu 6 sierpnia 2019 roku ogłoszona została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotem ustawy, poza zmianą Kodeksu postępowania cywilnego, jest w szczególności zmiana ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Większość zmian przewidzianych ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia tj. w dniu 7 listopada 2019 roku, natomiast część zmian dotycząca ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych weszła w życie wcześniej tj. z dniem 21 sierpnia 2019 roku.

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczy w szczególności zmiany art. 44 ust. 1. umieszczonego w tytule 2, w dziale 4, w rozdziale 3 „Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych”. Oznacza to, że polski ustawodawca pierwszy raz od momentu obowiązywania ustawy, zdecydował się na jej zmianę w zakresie opłat stałych dotyczących postępowania wieczystoksięgowego.

Na mocy nowelizacji opłata stała od wniosków wskazanych w art. 44 ust. 1. pkt 1-6 wynosi 100 zł, a nie jak dotychczas 60 zł.

Wnioskami tymi są wnioski o:

1) założenie księgi wieczystej;
2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
3) odłączenie nieruchomości lub jej części;
4) sprostowanie działu I-O;
5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

Dyspozycją pkt 6) powyżej objęte są przykładowo wnioski o wpis: informacji o ogłoszeniu upadłości, ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji, zmiany nazwiska lub nazwy osoby prawnej, zmiany wierzyciela hipotecznego, pierwszeństwa hipoteki, administratora hipoteki, zmiany zabezpieczonej wierzytelności.

Powołana zmiana opłaty powoduje, że notariusz dokonując czynności notarialnej, z którą związane będzie złożenie wniosku wieczystoksięgowego o którym mowa w art. 44 ust. 1. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, uprawniony będzie do pobrania wyższej opłaty sądowej niż miało to miejsce do tej pory.

Jak spisać testament ?

Testament jest jedną z najważniejszych czynności prawnych dokonywanych za życia, pomimo tego, że jego skutki mają miejsce po naszej śmierci. Testament ma ogromny wpływ na stosunki rodzinne i z tego powodu tak ważne jest, aby został on przez nas sporządzony prawidłowo. Wpis ten w głównej mierze odnosi się do testamentu własnoręcznego oraz testamentu notarialnego, czyli takich testamentów, które sporządzić może w zasadzie każda osoba dorosła. ...

Przyjęcie lub odrzuceniu spadku przez małoletniego

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost albo oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, wobec czego do jej dokonania potrzebna jest zgoda sądu. Rodzice powinni złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia w którym dowiedzieli się o tytule powołania swego dziecka do spadku. Termin 6 miesięcy jest terminem zawitym, to znaczy, że nie podlega on przywróceniu. Oświadczenie złożone po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. ...

Umowa o dożywocie a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Dożywotnie utrzymanie następuje w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Przedmiotem umowy o dożywocie nie może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. ...

Hipoteza art. 15 kodeksu spółek handlowych

W dniu 24 stycznia 2020 roku Sąd Najwyższy podjął w składzie 3 sędziów Uchwałę III CZP 52/19 nawiązującą do problematyki art. 15 kodeksu spółek handlowych. Artykuł ten zawarty w przepisach ogólnych kodeksu spółek handlowych ma duże znaczenie dla praktyki, a jego treść jest niestety nieprecyzyjna. ...

Adres:

Umów się z nami na spotkanie

Telefony stacjonarne:

Notariusz Pańska 2020 © Polityka prywatności